หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ::
residence
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- คำแนะนำและรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)
- แบบข้อมุลบุคคล
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
- แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
- ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
- ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

3. เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
- ประเภทเข้ามาเพื่อการลงทุน
- ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน
- กรณีให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลมีสัญชาติไทย
- กรณีให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
- ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์