หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว ::
Procedure
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว
นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยู่เกินกำหนด)
พบนายตำรวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ประทับตรารับคำขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา ยกเว้นกรณี
- ใช้ชีวิตปั้นปลาย
- เดิมมีสัญชาติไทย
- นักธุรกิจกลุ่ม A
เป็นต้น
(หากมีการสอบปากคำใช้เวลา 40 นาที)
คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ
ในวันฟังผล นำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมายเหตุ
ระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ไม่รวมระยะเวลารอคิวของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ภาษาจีน

ข้อมูลสำหรับภาษาจีน

จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐