หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วีซ่า
คำถามที่พบบ่อย
Web links
Go to Immigration Division 1 Website
Go to Immigration Division 2 Website
Go to Immigration Division 3 Website
Go to Immigration Division 4 Website
Go to Immigration Division 5 Website
Go to Immigration Division 6 Website
การจัดการองค์ความรู้ สตม.
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ประกาศ ::
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 8 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดรายชื่อประเทศที่ ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวัน (ฉบับที่ 2) ดังนี้
1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar)
4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Viet Nam)
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
บันทึก 24 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.60 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 เป็นต้นไป
บันทึก 6 มีนาคม 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันใช้บังคับ แบบ ตม.1-14 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ดังนี้
๑. แบบ ตม.1 - 5 แบบใหม่ และ แบบ ตม.7 - 14แบบใหม่ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
๒. แบบ ตม.6 แบบเดิม ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
๓. สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการ โดยจะให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60
บันทึก 10 กุมภาพันธ์ 2560อ่านต่อ-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาจเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบหนังสือ กองคดี กรมตำรวจ ที่ ๐๕๐๓(ส)/๑๓๐๘๐ ลง ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
บันทึก 19 มกราคม 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการเตรียมตัวเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560
บันทึก 30 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.59 เป็นต้นไป
2. กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
บันทึก 21 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.60
บันทึก 2 ธันวาคม 2559อ่านต่อ-->
ประกาศ เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแห่งใหม่ กลางเดือนธันวาคม 2559 ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดให้บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพุชา และเวียดนาม) สำหรับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร การแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิกว่า 90 วัน การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และการขอรับการตรวจลงตรา ณ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแห่งใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบิ๋กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) กำหนดเปิดให้บริการ กลางเดือนธันวาคม 2559 นี้
บันทึก 30 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 7
2. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2550
7. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครองและสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2551
8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 มาตรา 134/1 รัฐต้องจัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2549
10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552
12. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
บันทึก 29 พฤศจิกายน 2559อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
บันทึก 27 ตุลาคม 2559อ่านต่อ-->
หน้าที่ ข่าวที่ 1 - 10 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   นโยบายเว็บไซต์