แผนงานกรอบเวลานับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACTION PLAN & TIME FRAME - COUNTDOWN TO AEC; DECEMBER 31st; 2015
  ปรับปุรงเมื่อ : 29 ม.ค.2558
กรอบยุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาเศษฐกิจ การค้าชายแดน และความมั่นคง
  ปรับปุรงเมื่อ : 21 มิ.ย.2556
สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558
  ปรับปุรงเมื่อ : 19 มิ.ย.2556
สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของ สตม.
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558 (ภายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  ปรับปุรงเมื่อ : 16 พ.ค.2555
สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของ สตม.
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558 (ภายนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  ปรับปุรงเมื่อ : 16 พ.ค.2555
ตารางสรุปข้อมูล : การมอบหมายและการติดตามความคืบหน้า
                        - ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC)
                        - สมช.เป็นผู้ประสานงานหลัก
   
ตารางสรุปข้อมูล : การมอบหมายและการติดตามความคืบหน้า
                        - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
                        - กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ประสานงานหลัก
   
ตารางสรุปข้อมูล : การมอบหมายและการติดตามความคืบหน้า
                        - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
                        - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ประสานงานหลัก
  ปรับปุรงเมื่อ : 8 ก.พ.2555
ตารางสรุปข้อมูล จากตารางติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ของคณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ตามคำสั่งประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติที่ 5/2554 ลง 7 มีนาคม 2554
  ปรับปุรงเมื่อ : 15 มี.ค.2555
ตารางสรุปผลการศึกษาข้อมูล จากภาคผนวก 4.1 (หน้า 120-134) แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ/ม.ค.2554)
  ปรับปุรงเมื่อ : 25 ม.ค.2555
ตารางสรุปการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจ สตม. ภายในกรอบอาเซียน
  ปรับปุรงเมื่อ : 23 มี.ค.2555
ASEAN Community Building: Annual Targets of 2012
  ปรับปุรงเมื่อ : 29 ธ.ค.2554
รายงานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของ สตม. เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558
  ปรับปุรงเมื่อ : 16 พ.ค.2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อรองรับการดำเนินการของคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน(เพิ่มเติม) วันที่ 20 เมษายน 2555
  ปรับปุรงเมื่อ : 16 พ.ค.2555
   
การติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ(มีการปรับเปลี่ยน)
  ปรับปุรงเมื่อ : 16 พ.ค.2555
   
คำศัพท์ย่อในกรอบอาเซียน (List of Abbreviations)
   
   
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของ สตม.เพื่อรองรับการเป็นประชาชมอาเซี่ยนในปี 2558